Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thượng Thái
Giáo trình marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái
Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009
559 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/00231-460
TV HV HN: Lc [ Rỗi ]  Sơ đồ
Lc/00013-4
TV HV HN: M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VM/00011-20
Tổng số bản: 242
Số bản rỗi: 153 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận