Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Khamphasouk, Thiphasavanh
Xây dựng ứng dụng quản lý thư viện : Luận văn ThS. Kỹ thuật: Hệ thống thông tin: 8 48 01 04 / Thiphasavanh Khamphasouk ; Nghd. : TS. Nguyễn Trọng Khánh
Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2019
44 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm + CD, tóm tắt
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: M   Sơ đồ
VL/02300
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận