Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Từ, Minh Phương
Giáo trình hệ điều hành / Từ Minh Phương
Hà Nội : Thông tin và truyền thông , 2016
272 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/29166-395
TV HV HN: M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VM/05052-61
Tổng số bản: 240
Số bản rỗi: 176 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận