Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Vũ, Gia Tê
Giáo trình giải tích. Tập 2 / Vũ Gia Tê, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Phi Nga
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010
325 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/04081-380, VG/19461-80, VG/27647-96
TV HV HN: Lc [ Rỗi ]  Sơ đồ
Lc/00021-2
TV HV HN: M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VM/00272-81
Tổng số bản: 382
Số bản rỗi: 246 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận