Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009
290 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/01671-2150
TV HV HN: M [ Rỗi ]  Sơ đồ
VM/00041-50
Tổng số bản: 490
Số bản rỗi: 221 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận