Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Đình Trí
Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Hà Nội : Giáo dục, 2000
388 tr; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/18301-600
Tổng số bản: 300
Số bản rỗi: 190 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận